Regulamin gabinetu
MD Fizjoterapia Małgorzata Dobrzelak-Dubas

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejsza praktyka zawodowa, zwana dalej „Gabinetem Fizjoterapii” prowadzona jest przez: MD Fizjoterapia Małgorzata Dobrzelak Dubas
 2. Dane rejestrowe Gabinetu Fizjoterapii to: MD Fizjoterapia Małgorzata Dobrzelak – Dubas, Ożarów Mazowiecki 05-850, ul. Obrońców Warszawy 13/10, NIP 9511434201
 3. Gabinet Fizjoterapii prowadzi działalność leczniczą m.in. w oparciu o:
 4. przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
 5. przepisy ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty,
 6. przepisy ustawy z dnia 8 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
 7. wpis nr Z-208402-20230905 do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów,
 8. a także w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu Organizacyjnego.
 9. Główne miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych przez Gabinet Fizjoterapii mieści się w Nadarzyn 05-830, ul. Pruszkowska 48.

 

II. CEL, ZADANIA I ZAKRES UDZIELANYCH ŚWIADCZEŃ

 1. Celem działalności Gabinetu Fizjoterapii jest przywracanie, poprawa lub zachowanie zdrowia pacjentów.
 2. Zadaniem Gabinetu Fizjoterapii jest udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu fizjoterapii, w tym w szczególności:
  • Terapia manualna
  • Terapia narzędziowa, w tym Igłoterapia
  • Masaż
  • Kinezyterapia
  • Dobieranie zaopatrzenia ortopedycznego

 

III. RODZAJE DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ

 1. W ramach działalności Gabinetu Fizjoterapii udzielane będą ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmujące świadczenia w fizjoterapii.
 2. Udzielanie świadczeń odbywa się w pomieszczeniach Gabinetu Fizjoterapii wskazanych w pkt I. ust. 4.
 3. Nadto, Gabinet Fizjoterapii świadczy także usługi w miejscu wezwania – dojazd do pacjenta (np. miejsce zamieszkania pacjenta, ZOL) w promieniu do 10 km od adresu udzielania świadczeń, w przypadku gdy stan zdrowia pacjenta nie pozwala mu na przemieszczanie się.

IV. PRZEBIEG PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

 1. W Gabinecie Fizjoterapii przyjmowani są pacjenci, który dokonali uprzedniej rejestracji (rejestracja telefoniczna, on-line, za pośrednictwem portali internetowych).
 2. W przypadku rejestracji telefonicznej, osoba rejestrująca udziela informacji o wolnych terminach i godzinach wizyt. Zapisując się na wizytę pacjent poproszony zostanie o podanie imienia, nazwiska, numeru telefonu oraz ogólnego rodzaj schorzenia/problemu który występuje. Pacjent zostanie poinstruowany jak ma przygotować się do wizyty oraz jakie są jej koszty.
 3. Przed rozpoczęciem wizyty w Gabinecie Fizjoterapii, w sytuacji gdy ogłoszony zostanie stan zagrożenia pandemią lub stan pandemii lub gdy wymagać tego będą przepisy prawa lub nadzwyczajna sytuacja, Pacjent poproszony będzie o wypełnienie stosownej ankiety oraz poddanie się dezynfekcji dłoni oraz pomiarowi temperatury.
 4. W Gabinecie Fizjoterapii znajduje się poczekalnia, w której jeśli będzie to konieczne, Pacjent poproszony zostanie o poczekanie na umówioną wizytę.
 5. W przypadku pierwszej wizyty Gabinet Fizjoterapii poprosi Pacjenta o podanie niezbędnych danych, celem ich wpisania w zakładaną dla niego kartę pacjenta (dokumentacja medyczna), udzielenie niezbędnych zgód i złożenie oświadczeń.
 6. Przebieg wizyty, w tym: zebrany wywiad, wykonane świadczenia zdrowotne, zalecenia czy uwagi, znajdzie odwzorowanie w dokumentacji medycznej prowadzonej dla Pacjenta.
 7. W większości przypadków, do badania i przeprowadzenia terapii, pacjent proszony jest o rozebranie się do bielizny, nawet jeśli może wydawać się to niezwiązane ze wskazanym przez pacjenta chorym rejonem ciała.
 8. W obiektywnie uzasadnionych przypadkach Gabinet Fizjoterapii jest uprawniony do odmowy wykonania świadczenia zdrowotnego. Postawą odmowy może być m.in.: brak zgody na wykonanie świadczenia zdrowotnego, wątpliwości co do dobrowolności udzielonej zgody, czy też co do poczytalności Pacjenta, a w przypadkach stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia pandemią lub stanu pandemii, odmowa Pacjenta udzielenia odpowiedzi na pytania ankiety czy zbadania temperatury ciała, albo tez odmowa Pacjenta poddania się innej czynności lub podania informacji wymaganych w przepisach prawa.

V. UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PRZYPADKU PACJENTA NIELETNIEGO

 1. Rodzic/Opiekun nieletniego pacjenta, powinien odebrać dziecko/podopiecznego z terapii na wyznaczony przez fizjoterapeutę czas. Fizjoterapeuta nie ma obowiązku sprawowania opieki nad nieletnim pacjentem nie odebranym z terapii na czas.
 2. Za szkody w wyposażeniu gabinetu, wyrządzone przez nieletniego pacjenta odpowiada rodzic/opiekun prawny. Dotyczy sytuacji, kiedy wyposażenie gabinetu będzie używane przez pacjenta samowolnie lub niezgodnie ze wskazaniami fizjoterapeuty.

 

VI. OPŁATY ZA UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

 1. Gabinet Fizjoterapii prowadzi dokumentacje medyczną wyłącznie w formie elektronicznej.
 2. Gabinet fizjoterapii nie pobiera opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej (załącznik do maila) oraz formie papierowej (wydruk z karty pacjenta).

 

VII. ORGANIZACJA PROCESU UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W PRZYPADKU POBIERANIA OPŁAT, WYSOKOŚĆ OPŁAT ZA WYKONANE ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

 1. Gabinet Fizjoterapii nie wykonuje świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych (NFZ etc.)
 2. Z tytułu udzielanych przez Gabinet Fizjoterapii świadczeń zdrowotnych pobierane są opłaty, których wysokość określona jest w załączniku do Regulaminu.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej i innych ustaw.
 2. Regulamin obowiązuje od dnia wpisania rozpoczęcia działalności przez Gabinet Fizjoterapii, nie wcześniej jednak niż od dnia wpisania do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Krajową Radę Fizjoterapeutów.

Nadarzyn, dnia 05.09.2023

ZAŁĄCZNIK – CENNIK ŚWIADCZEŃ FIZJOTERAPEUTYCZNYCH

Ustala się następującą wysokość opłat za udzielanie świadczenia zdrowotne:

Wizyta fizjoterapeutyczna (55 minut) 210 zł
Wizyta fizjoterapeutyczna (40 minut) 180 zł
Wizyta diagnostyczna CRAFTA® 270 zł
Wizyta kontrolna (25 min) 130 zł
Wkładki ortopedyczne 290 zł
Wykonanie USG fizjoterapeutyczne 80-120 zł
Wizyta domowa 250 zł
Masaż Kobido premium (60 minut) 190 zł
Masaż Kobido Therapy (90 minut) 250 zł
*Koszt odwołanej wizyty w czasie poniżej 24 h od jej terminu lub nie stawienie się na niej, niezależnie od przyczyny 100 zł (płatne przy następnej wizycie)

*obowiązuje od 01.07.2024